Golfens regler

Hur började det?
De första golfregler som finns bevarade i skrift daterar sig från 1744 då ”The Honorable Company of Edinburgh Golfers” skulle hålla en tävling där även spelare från andra golfsällskap skulle deltaga. För att undvika oklarheter fastställde man därför vad som skulle gälla. Det blev en lista med tretton punkter. Förvånansvärt mycket gäller än i dag, t.ex. dropp med plikt för vattenhinder eller förlorad boll, boll längst från hålet spelas först o.s.v. Dessa regler övertogs i stort sätt oförändrade när St. Andrews golfsällskap bildades tio år senare.

regler_1744

R&A kliver in på scenen
Under de följande hundra åren förekom ofta att reglerna var lokalt anpassade efter banans förutsättningar men så småningom beslöts att golfklubben i St. Andrews (som 1834 fått namnet The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews, vanligen kallad R&A ) skulle ha huvudansvaret för golfreglerna, och enhetliga regler utformades 1888.

Golfreglerna på andra sidan Atlanten
I slutet av 1800-talet skedde en explosionsartad utvecklig av golfen i USA och 1894 bildades det amerikanska golfförbundet USGA, som tillsatte en egen regelkommitté 1895. Under tiden fram till andra världskriget utvecklades därför golfreglerna  något olika på de båda sidorna av Atlanten. Den mest uppenbara skillnaden gällde bollstorleken; i USA tillät man en större boll med diameter 1.68 tum i stället för 1.62 tum, men det fanns även andra skillnader.

Efterkrigstiden – strävan mot gemensamma regler
Efter andra världskrigets slut 1945 beslöt man att utarbeta gemensamma regler samt att dessa regler skulle revideras vart fjärde år, ett arbete som skulle utföras i samarbete mellan R&A och USGA. De första gemensamma reglerna trädde i kraft 1952 och därefter har vi alltså fått en ny utgåva av regelboken vart fjärde år.

En av de viktigaste ändringarna 1952 var att den s.k. ”stymien” avskaffades. Före dess var det inte tillåtet att i match lyfta en boll som låg i vägen för motspelaren, inte ens på green. Detta ändrades nu så att den som skulle putta först fick begära att en störande boll lyftes.

En av de saker man inte lyckade komma överens om inför 1952 var bollstorleken.  Eftersom föreskriften gällde minsta tillåtna storlek var den större bollen (”amerikansk” storlek) tillåten i Europa men den mindre bollen (”brittisk” storlek) var förbjuden i USA. Det kom att dröja ända till 1990 innan man slutgiltigt gick över till den större bollen i hela världen.

Droppning

41 blir 34
Regelboken från 1952 innehöll så många som 41 regler. En nyhet var att man behandlade slagspel och matchspel samtidigt. Tidigare hade man haft 35 regler för matchspel, vilket betraktades som den viktigaste spelformen, samt dessutom 16 särskilda regler för slagtävlingar. Vid revisionen inför 1984 genomförde man en ytterligare omredigering av materialet vilken resulterade i de 34 regler vi har idag.

Det innebär dock inte att vi idag spelar efter samma regler som 1984. Vid varje revisionstillfälle har det gjorts ändringar. Målet är att göra reglerna så tydliga som möjligt, så att man kan undvika att det uppstår tveksamma situationer på banan i samband med själva spelet. Det innebär tyvärr inte att reglerna blir enkla att läsa eller lätta att lära sig, utan syftet är att det skall vara möjligt att tillämpa dem på ett enhetligt sätt. Detta är inte minst viktigt på grund av att prissummorna på de professionella golftourerna numera är sådana att ett misstag kan få stora ekonomiska konsekvenser.

R&A lämnar över…till R&A (Rules Ltd)
År 2004 offentliggjordes en viktig nyhet. Man hade insett att det var orimligt att en privat golfklubb som R&A skulle ha huvudansvaret för golfreglerna i hela världen (utom i USA och Mexico vilka ligger under USGA). Golf är idag en storindustri som omsätter miljardbelopp och de beslut som fattas av R&A :s och USGA:s regelkommittéer får stora ekonomiska konsekvenser, inte minst på utrustningssidan. Man har därför lagt över regelverksamheten från klubben R&A till ett bolag, R&A Rules Ltd, som också kallas R&A.

Rules

Decisions on the Rules of Golf
Utöver regelboken ger R&A ut ett antal skrifter med anknytning till golfreglerna. Mest känd är kanske Decisions on the Rules of Golf som innehåller ett stort antal exempel som fastslår hur golfreglerna ska tolkas i olika situationer. Den kommer ut vartannat år och den senaste upplagan (2008 – 2009) är på drygt 700 sidor. Den finns inte översatt till svenska